De onbeschaamde verwijten aan de NAVO-troepen door Afghanen en hulpverleners die het ‘Westen’ een schuld willen aanpraten, blijken vooral op de publieke opinie gericht te zijn. Immers, daarmee kun je rechten verkrijgen: op immigratie, compensatie en zelfs ‘pensioen’.

Door: Kol. b.d. Leo Dorrestijn

Want het Afghaanse leger dat weigerde te vechten, zal door de Taliban worden opgeheven, waarbij nog veel meer wapensystemen in hun handen vallen dan reeds door de Amerikanen achtergelaten. De betalingen aan deze Afghaanse ‘veteranen’ en de weduwen waren al gestopt. En bij de werkelijke schuldigen: Pakistan, Iran, Saoedi-Arabië, Qatar en de nieuwe Afghaanse ‘regering’ valt niets te halen. Terwijl de rol van de VN (Veiligheidsraad) en de 3D-aanpak uiterst dubieus zijn gebleken, waarbij ook vele honderden hulporganisaties 20 jaar lang hebben geprofiteerd van de westerse geldstromen. Doch met hulp van de media probeert men het eigen ‘succes’ op te poetsen, waarbij het bestaan en oogmerken van de Taliban evenals de gevolgen daarvan – kennelijk met opzet – worden genegeerd.

Amerika

Voormalig president Trump

Uitgaande van de geregistreerde bevolkingsaantallen is de VS ongeveer 20x zo groot als Nederland en 4,5x zo groot als Duitsland of Groot-Brittannië, om van Frankrijk en Italië maar niet te spreken. Toch wordt van de Amerikanen verwacht dat ze in bijna alles veel meer presteren en offers brengen, waar andere landen voor passen. Dit heeft daar voor een onvoorstelbare staatsschuld gezorgd, naast tienduizenden graven, terwijl de elites en politici van het ene in het andere schandaal verwikkeld raakten. Onder meer gerelateerd aan de buitenlandse activiteiten van de VS en de militaire operaties. Landen die naar aanleiding van het Afghanistan-debacle verwijten maken aan de VS, moeten er rekening mee houden zelf een spiegel voorgehouden te krijgen, want de besluiten en het morele kompas van hun eigen regeringen wijken nauwelijks af van die in Washington en New York (VN). Zelfs de problemen om een integere, fitte en daadkrachtige politieke leider te vinden, zijn vergelijkbaar met Europa. Trump had – naast zijn grote mond – nagenoeg dezelfde plus- en minpunten als Macron, Merkel en Johnson. En de EU-politici, Spaanse en Nederlandse regeringsleiders, alsmede de Oost-Europese, presteren nog slechter. Denen, Zwitsers, Belgen, Britten, Schotten, Polen, Hongaren en Oostenrijkers hebben hun afkeer van de huidige Europese leiders reeds geuit; Noren (geen EU-lid) en Zweden zullen waarschijnlijk volgen. Maar de grootste test vindt in september in Duitsland plaats bij de komende kanseliersverkiezing: drie min of meer ongeschikte kandidaten met meerdere (integriteits-) incidenten op hun c.v. – waarvan één zelfs volstrekt onervaren – betwisten elkaar het recht om Merkel op te volgen. Het zal beslissend zijn voor de positie van Duitsland in Europa én tegenover de VS en Rusland.

Geldsmijten

Bij de renovatie van de Afsluitdijk wordt een nieuw fietspad aangelegd aan de zeezijde, zodat sportieve fietsers met meer wind en golven worden geconfronteerd. Gezien de kostenoverschrijding van het gehele project, rijst de vraag hoeveel geld er aan dit soort ‘leuke dingen voor de mensen’ wordt besteed?

Bij de opgravingen in Delft gaan archeologen maandenlang botjes opgraven om daar via DNA-onderzoek namen aan te koppelen. Wat is het nut hiervan, anders dan werkgelegenheid voor overtollige ‘wetenschappers’, en welke kosten zijn er aan verbonden?

Het UWV zal teveel uitgekeerde bedragen niet terugvorderen: met wiens toestemming? Dit is niet alleen in strijd met de wet, maar ook met het gezond verstand, want in bepaalde gevallen gaat het om meer dan € 10.000 boven de grens voor niet-terugvorderen van onterechte sociale uitkeringen. Bovendien is het een aanmoediging tot fraude en tot rechtszaken over gelijke behandeling, zoals in het geval van de verzwegen ‘bijstand’ in boodschappen (of in voedselbanksteun?).

“Het groene imago van de
betrokken ministers is
kennelijk belangrijker”

De subsidiëring van elektrische auto’s lijkt gewoon door te gaan, terwijl de laadstations en netwerkuitbreiding ontbreken. Net als bij de mislukte warmtepompprojecten, lijkt hier het groene imago van de betrokken ministers belangrijker dan de kosten én ongemakken voor de eigenaren.

Helaas is het tv-programma ‘Over de balk’ van de buis gehaald: kennelijk teveel voorbeelden van schaamteloze geldsmijterij.

Getint

Zou mevrouw Halsema het gezegde niet kennen: Zoals de waard is…. ? Want haar twijfel aan de integriteit van de Amsterdamse politie is kennelijk een gevolg van het gebrek aan integriteit onder politici. En als ze meent dat de klachten van getinte inwoners bij wapencontroles gegrond zijn, dan heeft ze ongetwijfeld eerst de cijfers van illegaal wapenbezit bekeken, vervolgens het percentage getinte inwoners en toeristen in Amsterdam en die vergeleken met de getinte populatie in de detentie-inrichtingen. Of is ze gewoon boos dat niet-getinte inwoners, zoals haar zoon, te weinig aandacht kregen? Politiek-correcte beperkingen voor politie-optreden hebben niet alleen in de VS tot vele duizenden onnodige slachtoffers geleid, met name juist onder de getinte bevolking in grote steden, maar recent ook tot een steekpartij in Nieuw-Zeeland. Terwijl het wapenbezit onder Turken en Antillianen hier niet eens wordt onderzocht door het capaciteitsgebrek, onder meer vanwege de beveiliging van angstige politici, rechters, advocaten, officieren van Justitie en bestuurders tegen ‘landgenoten’ met wapens…. Want dat is zeker niet gratis.

Grote leugen?

Het asielbeleid lijkt één grote leugen te zijn, die niet alleen berust op onze halfzachte wetten, maar vooral op geheime afspraken in Brussel. Daarvoor zijn de volgende aanwijzingen: het optreden van Frontex, het niet optreden tegen landen die hun illegale gelukszoekers niet terugnemen, de kritiek op landen met grensbewaking, het niet innemen van paspoorten indien statushouders blijken te hebben gelogen, het schenden van de Dublin-overeenkomst, het absurde gezinsherenigingssyssteem in combinatie met woningprioriteit en leugens over (minderjarige) leeftijd, het negeren van de herzieningstermijn (5 jaren), de slappe houding tegenover hulporganisaties die als mensensmokkelaars optreden, het pamperen van illegalen/ uitgeprocedeerden i.p.v. strafbaarheid invoeren, het behoud van het paspoort bij IS-aanhangers, het nalaten van controle op verblijf in het buitenland (Oekraïne, Eritrea, Afghanistan, Syrië, EU-land etc.) waardoor niet beschikbaar voor werk of inburgering, het gedogen van de weigering zich aan NL wetten te houden, terugkeer naar het land van herkomst zodra dit kan met behoud van uitkering, de oude nationaliteit boven de nieuwe stellen en de dubbele paspoorten. De gang van zaken rond Afghanistan bevestigt de indruk dat gelukszoekers die hun gezin in het buitenland hebben achtergelaten of wellicht 2 gezinnen hebben(?), een afspraak met de IND zouden kunnen hebben over hun ‘onbeperkte’ verblijf in het ‘ontvluchte’ land, met behoud van uitkering, mits ze hier geen aanspraak (meer) maken op huisvesting en hun gezin niet laten overkomen? Dat ook statushouders moesten worden geëvacueerd, maakt helemaal duidelijk hoe de IND wordt belogen en bedrogen, ook door asieladvocaten, en hoe slecht het toezicht functioneert.

“Iedere politicus die daarin
verandering wil brengen, wordt
beschimpt, genegeerd of bedreigd”

Bovendien valt op dat echte vluchtelingen wereldwijd jarenlang in (tenten)kampen kunnen worden ondergebracht, terwijl hier het recht op een woning wordt geëist, ook door het COA. En iedere politicus die daarin verandering wil brengen, wordt beschimpt, genegeerd of bedreigd. Moreel gesteund door de media, kerken, linkse partijen en de zieligheidsindustrie. Daarbij kunnen die (activistische) bedreigers hun gang gaan, zoals ook Pim Fortuyn en Rita Verdonk hebben ervaren. Intussen hebben Kaag, Broekers-Knol en de IND het niet handhaven van de asielregels te verantwoorden, waardoor nu (tien)duizenden Afghanen graag naar Nederland willen komen, waar hun vluchtverhalen immers al vele jaren nauwelijks worden geverifieerd en de Kamer nu zelfs openlijk het noodzakelijke ingrijpen belemmert. Niets geleerd van 2015 toen Duitsland zijn asielwetten schond onder Linkse druk, mediageweld en de zelfoverschatting van Merkel.

Hongarije

Niet alleen de EU heeft de aanval op lidstaten Polen en Hongarije geopend, maar ook Amerikaanse media en internationale activisten. Beide regeringen menen nog steeds recht te hebben op hun eigen wetten, rechtspraak en soevereiniteit. Doch als dezelfde EU-maatstaven destijds bij Turkije waren gehanteerd, ook toen het nog geen dictatuur was, had er nooit een associatieverdrag mogen komen en had het lidmaatschap van de NAVO toen reeds beëindigd moeten worden. Hongarije heeft echter betere argumenten dan Polen om de internationale druk te weerstaan en met Orban als verdediger van de Hongaarse belangen, zal Brussel voorzichtig zijn het land aan te pakken. De argumenten uit Boedapest zouden namelijk andere landen aan het denken kunnen zetten.

 


——————–

Meer emotie dan verstand?

Wat heeft onze minister van BuZa – kennelijk buiten de VN, de EU en de Kamer om – te zoeken in landen rond Afghanistan en wat is de functie van die nietszeggende persconferenties? Zelfprofilering, emotionele reactie op de blunders met de tolken, of het verlies van een ambassade ‘compenseren’ in een land dat vriendschappelijke betrekkingen met de Taliban heeft? Was er in Doha dan geen EU-vertegenwoordiging, naast de reeds bestaande NL ambassade? Welke afspraken zijn er nog meer gemaakt door minister Kaag die niet op de kleintjes let, gezien haar begrotingsoverschrijding. En dit allemaal voor 30 gezinnen waarvan de Taliban heeft gezegd dat ze alsnog met pas of visum mogen vertrekken? Of gaat het ook om de naar verluidt 700 ‘Nederlanders’ waarvan de reden voor hun aanwezigheid in Afghanistan nog steeds onduidelijk is? De Kamer moet deze vragen maar niet stellen, want toen Nederlandse troepen naar Afghanistan gingen overheerste de emotie reeds het verstand. En nu de exit-plannen faalden, wederom. Het opportunisme van Kamerleden die in strijd met de asielregels, EU-afspraken, veiligheidseisen en zorgvuldigheidsvoorwaarden de grens willen openzetten, bevestigt slechts hun eigen blunders uit het verleden.

Minister

Cora van Nieuwenhuizen Afb: screenshot Youtube – DNZ

Bij de integriteit van meerdere ministers van Infrastructuur en Waterstaat – voorheen Verkeer en Waterstaat – kunnen vraagtekens worden geplaatst. Dit geldt ook bij het voortijdige vertrek van Cora van Nieuwenhuizen (VVD) die zowel op het gebied van verkeer (miljarden tekort voor onderhoud van wegen, bruggen etc. waardoor grote achterstalligheid) als milieu (ondemocratische invloed van milieuclubs en rechters door krakkemikkige wetgeving en onhaalbare doelstellingen). Het is toch niet zo dat ze weg wilde zijn voordat bij de komende Algemene beschouwingen haar functioneren en de verdampte miljarden onder vuur komen? Of dat ze nog even 6 miljard (extra, naast de reeds aangegane verplichtingen?) voor milieu heeft verlangd om haar lobby-baan te ‘krijgen’. Laat de nieuwe (demissionaire) minister die dan maar besteden aan infrastructuur, want de miljarden voor het zwarte gat van milieu hebben geen enkel effect. Overigens is Cora niet van plan straks nog ‘tropenjaren’ mee te maken, want dat was kennelijk al een bezwaar bij haar goedbetaalde ministerschap. Waarom ze toch het premierschap ambieerde is derhalve een raadsel. Misschien kan ze dan nog wel even iets doen aan die ‘uitvinding’ van een trein op batterijen, want elektrische treinen hebben we al.

Paralympics

Aan het einde van de Paralympische spelen blijkt waar het bij de meeste landen werkelijk om draait: niet om de prestaties van individuen, maar om de internationale rangorde. Dus moeten die prestaties zo hoog mogelijk worden opgeschroefd, terwijl in de wedstrijden duidelijk is dat winnen/ verliezen ook samenhangt met externe factoren, toevallige incidenten, minimale tijdsverschillen en de vorm van de dag. Doch landen schamen zich niet om van enthousiaste amateurs verbeten professionals te maken, die hun levensgeluk en inkomen nagenoeg volledig moeten vinden in hun handicap. De bedelnap vervangen door sportverdwazing, want ‘meedoen’ is dan niet het belangrijkste doel. Voor echte bijdragen aan de samenleving door werk, sociale contacten en stressvrije sportbeoefening is bij prestatiedwang bijna geen ruimte meer totdat ze door hun leeftijd geen ‘vermaak’ meer bieden. En de periode daarna zal alsnog moeten worden ingevuld met activiteiten die liefst evenveel waardering, ondersteuning, emotionele groei of voldoening opleveren als hun sportieve topjaren. Wil men de individuele Paralympische sporter méér waarderen, dan zou het toekennen van meerdere medailles met dezelfde kleur – bij minimale verschillen in seconden of centimeters tussen finalisten – binnen bepaalde ‘spelingen’ een optie zijn.

Pensioenleugen

Volgens de SP berust het niet-indexeren van de pensioenen op een leugen van de regering. De fondsen zijn enorm gegroeid, maar die reserves mogen niet worden aangewend. Waarom niet: zijn ze de dekking voor de onbetaalbare milieuplannen (sommige fondsen beginnen al over te stappen), mag de werkelijke inflatie niet zichtbaar worden of heeft staatssecretaris Klijnsma destijds getekend voor een geheime dekking van de ECB-verplichtingen?

“Slachtoffers zijn er
ruimschoots te vinden”

Inmiddels wordt door burgers het beslissingsrecht over de pensioenreserves voorgelegd aan het (Europese) Hof voor de rechten van de mens als een geschil met de Staat der Nederlanden. Dit is pikant, omdat de pensioenfondsen met diezelfde Staat hebben onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel dat het ‘eigendomsrecht’ (van de aanspraken op de collectieve vermogens) aantast. Als het Hof dit in behandeling neemt – wat niet waarschijnlijk is gezien een eerdere uitspraak over de AOW-rechten en de Nederlandse ‘poortwachter’ die in Straatsburg er voor moet zorgen dat bepaalde dossiers tegen de Nederlandse staat worden afgewezen – komen vanzelf eventuele geheime overeenkomsten en het niet volledig voldoen aan de verplichte pensioenstortingen voor ambtenaren aan de orde. Tenzij… op grond van vermeende ‘niet-ontvankelijkheid’ of een der andere beruchte Artikelen de klacht wordt afgewezen/geseponeerd. Slachtoffers van deze gang van zaken zijn er ruimschoots te vinden in onze failliete ‘rechtsstaat’.

Privacy

Dat de interpretaties van onze privacywetgeving tot absurde situaties leiden, is reeds langer bekend. Doch wat er nu over vaccinatiebewijs wordt beweerd, is niet alleen in strijd met het gezond verstand, maar bovendien gevaarlijk als ‘jurisprudentie’. Want als een werkgever niet meer naar een vaccinatiebewijs mag vragen, dan kan die voorwaarde ook niet in de vacature-omschrijving. Net als de vraag naar drugs- en alcoholverslaving voor vrachtwagenchauffeurs en chirurgen. Een werknemer die zich ziek meldt, hoeft dan niet meer te vertellen wat hem mankeert en waar hij zich bevindt. In het verleden reeds misbruikt door Turken en Marokkanen op vakantie of in de proefperiode van een (gesubsidieerde) baan. Dit zal straks vooral de verzekeraars verder beperken in hun onderzoeksmogelijkheden: de politie mag niet vertellen of er alcohol is gemeten, de arts mag niet vertellen of iemand reeds arbeidsongeschikt was of ongeneeslijk ziek, de sollicitant hoeft niet te vertellen of hij/zij in detentie is geweest of in behandeling bij een psychiater etc. Als daar de kosten van medische behandeling wegens het weigeren van vaccinatie bijkomen, omdat er geen enkele ‘druk’ mag worden uitgeoefend, is het niet verbazingwekkend dat de normale ziekenhuiszorg wordt gereduceerd. Het geld moet immers ergens vandaan komen – ook voor de honderdduizenden niet-betalenden en toeslagontvangers – en de ‘premies’ zijn al (te) hoog: via de belastingdienst, de verzekeraar, de eigen bijdragen en het eigen risico. Privacy moet een bescherming zijn tegen (crimineel) misbruik van informatie, maar geen middel tegen waarheidsvinding.

Taliban

Wie iets meer dan de gemiddelde journalist en politicus over de Taliban wil weten, en over de rol van de Amerikanen, Duitsers en Islamitische scholen daarbij, zou de analyse van Michael Lüders – Afghanistan: die Taliban an der Macht – moeten aanhoren. Naast een zeer heldere presentatie van de recente geschiedenis en de hoofdrolspelers daarin, omvat zijn compacte betoog ernstige kritiek op de strategische blunders, de misleiding van en door de deelnemende NAVO-landen en op de onvoorstelbare verspilling van geld en mensenlevens. Zo heeft – in afwijking van andere bronnen – de oorlog alleen al voor de VS 2 biljoen dollar gekost en voor Duitsland bijna 60 miljard Euro. De corrupte elites in Kaboel hebben daarvan naar verluidt ongeveer 800 miljard weggesluisd, waarmee sommigen zelfs miljardair zijn geworden. Helaas heeft Den Haag dergelijke analyses door Instituut Clingendael, Brussel (EU, NAVO), New York (VN) of Berlijn, gemist of niet gelezen.


——————–

Vier dagen

Vakbonden die pleiten voor een werkweek van vier dagen, gaan kennelijk uit van hun eigen werkweek en salaris. Want korter werken – behalve bij de overheid waar 4,5 dag reeds normaal is, net als bij sommige artsen en tandartsen, die echter wel klaar (moeten) staan voor spoedgevallen en weekeinddiensten – betekent ook minder salaris, zodat de partner (meer) moet gaan werken met alle gevolgen voor de kosten van reizen, kinderopvang en ziekteverzuim. Terwijl de gezinsuitgaven reeds worden opgestuwd door de overheid, woningcorporaties, banken, verzekeraars en energiebedrijven. Laat eerst de thuiszitters met een uitkering aan het werk gaan om de werkstress in bedrijven te verminderen, te beginnen met de integratieweigeraars die helemaal niet van plan zijn hier te gaan werken. België durft dit hardop te zeggen, maar Duitsland met zijn eveneens absurde uitkeringen voor buitenlanders, en Nederland (BuZa, IND) weigerden tot dusver cijfers te geven. Voorts blijkt uit een steekproef van internetbezoek tijdens werkuren, dat opvallend veel ambtenaren (ook bij de politie en de belastingdienst) tijd hebben om allerlei publicaties te lezen. Met de werkdruk binnen de overheid valt het kennelijk wel mee en een oplossing kan eerder worden gevonden in 5,5 dag werken per week, waarbij de uren worden verdeeld over kortere ‘dagen’ (max. 6,5 uur) die deels vroeg en deels laat kunnen worden ingevuld; ook beter voor de files, het gezin, de gezondheid (nachtrust) én de bereikbaarheid van de overheid.

Vraagjes

Waarom willen nieuwkomers zo graag in onze dure grote steden wonen? Omdat daar meestal een links bestuur is (waarop je ook zonder NL paspoort kunt stemmen), zonder arbeids- en integratiedwang en illegalen worden gepamperd? Omdat daar eenvoudiger eigen scholen kunnen worden gesticht of omdat er hele wijken kunnen worden ‘overgenomen’ (waar de politie niet kan fouilleren zonder getint straattuig tegen te komen) ?

Waarom is ‘iedereen’ zo boos op mevr. Kaag? Elitaire arrogantie is toch het belangrijkste kenmerk van D66?

Wat is eigenlijk een politiek filosoof (Tel. 9/9): iemand die open deuren intrapt, zoals vele politieke ‘deskundigen’ op tv?

——————–

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld