Dit rapport ‘Elke regio telt’ was dus het nog te verschijnen onderzoek waar Sigrid Kaag het over had in wat meer leek op een vervroegde Troonrede dan een eerste duiding op de verkiezingsuitslag na de PS2023.

Door: Erwin Versteeg

 

Dit rapport ‘Elke regio telt’ van drie adviesraden voor de overheid dat is aangeboden aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

De welvaart in regio’s is écht minder dan in de Randstad en de verschillen nemen verder toe, stellen de drie adviesraden van de overheid. Het roer bij de rijksoverheid moet om. Daden doen er toe.

De boodschap van het rapport is: geef de regio meer armslag om zelfstandig problemen op te kunnen lossen die een brede welvaart in de weg staan. Zie in dat kader ook mijn column ‘Politieke Partij voor Twente’ uit September 2022

Wederom zien ongekozenen hun kans!

De kritiek van de regio is dat er te veel plannen achter de tekentafels in Den Haag en Zwolle worden bedacht en de afrekencultuur van Rijk en provincie op basis van doelmatigheidscijfers de voorzieningen in dunner bevolkte gebieden ondermijnt.

Burgemeester van Dinkelland John Joosten (die sprak namens de Twente Board) en adviseur Hans Verbeek zijn het dan ook roerend eens dat er structureel meer zelfbeschikking over meer geld in de regio moet komen te liggen. Er moet structureel meer zeggenschap komen voor de regio’s over wat er in hun gebied moet gebeuren. Twente Board acht de tijd hiervoor rijp gezien de uitslag voor de provinciale verkiezingen.

John Joosten vindt de tijd rijp voor structureel meer zeggenschap voor de regio’s over wat er in hun gebied moet gebeuren. Wat Burgemeester John Joosten van Dinkelland wil is dus ondermijning van de lokale democratie. Een volgende stap nadat de zogeheten Twenteraad al was ontmanteld.

Ondermijning van de democratie

In de reacties op de uitslag van de PS2023 blijft het tot nu toe dan ook vooral bij algemeenheden. Het rapport ‘Elke regio telt’ is er ook een van voor de verkiezingen. Wat dat betreft past het zelfs naadloos bij Wopke Hoekstra z’n heel algemene beloftes: we moeten beter luisteren naar de kiezer, de kloof dichten, het moet anders. Maar wat precies, daar blijft hij vaag over.

En in tussentijd was de VVD fractie op bezoek bij de EU. Want, zo vinden de links-liberalen, ‘De banden met de EU zijn belangrijk voor het aanpakken van grote problemen.’

Ben bijna benieuwd of zij eurocommissaris Frans Timmermans ook hebben gesproken en nogmaals uitleg hebben gekregen. En of ze tegen Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen hebben aangegeven uit te zien naar haar openbaar verhoor over de corona vaccin-deal.

De VVD fractie die in tegenstelling tot Caroline van der Plas dus wel op audiëntie ging in Brussel. Dit terwijl de banden met de EU zijn de oorzaak van vele problemen. We zijn compleet doorgeslagen met die elitaire bende uit Brussel. We zijn niet eens baas meer in eigen huis.

En dat is niet eens de schuld van de EU. Het zijn gekozen volksvertegenwoordigers die mandaat hebben gekregen, en dat mandaat hebben ingezet om de EU in het zadel te hijsen. Maar het moet veranderen. Op deze manier is de EU eerder een gevaar dan een zegen voor ons land!

Geen sprake van verandering

Zolang er nog zoveel voorgedrukte antwoorden worden gegeven in de politiek is er van bestuurlijk vernieuwing geen sprake. Het zijn juist de politici en gelieerden van de systeem-partijen die middels een algemene woordenbrei en technocratische benadering totaal zijn losgezongen van de werkelijkheid. Is het ‘woorden doen ertoe’ inmiddels een verdedigingsschild.

Maar erger nog, diezelfde politici en gelieerden beschikken niet over een luisterend oor. Lopen deze politici en gelieerden na de verloren Provinciale Staten verkiezingen vooral hun eigen woorden te wegen. Ze willen niet begrijpen dat juist nu daden in het belang van Nederland en de Nederlander ertoe doen.

VVD bestuurder John Joosten (met dubbele pet dus!) geeft als reden voor de uitslag van PS2023 nog aan: “Natuurlijk heeft de stikstofcrisis een rol gespeeld. Hij heeft misschien de laatste instructies nog niet gelezen.

Instructies waarin wordt bevestigt wat Gideon van Meijeren (FVD) en Caroline van der Plas (BBB) al aangaven. Namelijk dat het woord ‘stikstof’ niet in de Europese natuurregels staat.

Wat voedt de onvrede en het onbehagen in het land?

Sigrid Kaag mocht, omdat Mark Rutte belangrijke zaken had in Brussel, het statement na de uitslag van de PS2023 geven. Een statement dat veel weg had van een vervroegde troonrede.

Sigrid Kaag gaf aan ‘We hebben standpunten ingenomen en die kant willen we op.’ En door het dus nu verschenen rapport ‘Elke regio telt’ weten de Haagse bestuurders wat er onder het volk speelt. Het ligt onder meer aan een verschil in opleidingsniveau, corona en de oorlog in Oekraïne.

In aanloop naar een ingelast kabinetsberaad over de BBB-verkiezingszege geeft Mark Rutte aan: er moet meer geld naar het Nederlandse platteland. De modellen kloppen niet. Een uitspraak waarop de ongekozenen in hun handen wrijven.

Voor hen namelijk de kans om meer macht naar zich toe te trekken. Dat dit de lokale democratie ondermijnt interesseert deze mensen niet.

Deze ongekozenen zullen wat dat betreft het zomaar eens kunnen zijn met wat Erdal Balci vond van de uitslag van de PS2023. Deze gaf, zoals Caroline van der Plas stelde, aan dat de ’onderontwikkelde massa’s’ hadden gesproken.

Hij bedoeld dus waarschijnlijk, niet zij die zichzelf verstandig en keurig wanen – vaak academisch geschoolden – maar degenen die zij zien als ’niet netjes’ en ’dom’, meest praktisch opgeleiden.

Sigrid Kaag geeft doodleuk aan dat dat een reden is van het verschil in de samenleving mbt opleidingsniveau. De onwrikbare stellingnames van Sigrid Kaags D66 hebben het maatschappelijk verzet zeer gevoed. Dat dwingende is heel bedrukkend. En daar komt bij dat onze verworven vrijheden ernstig onder druk komen als wij ons tegengeluid laten horen.

Corona

Het informele contact was weg waardoor veel mensen meer in een eigen bubbel zijn gekomen. Maar ook politici sluiten zich steeds vaker op in de eigen bubbel.

Zie alleen al het aftreden tijdens de Corona periode. Het was natuurlijk ook de totale minachting van alle kiezers. Gedurende het zomerreces totale stilte over de voortgang ‘concept-regeerakkoord’.

Intussen benoemde het demissionaire kabinet wel vier nieuwe bewindslieden, ging het Corona wanbeleid door en nam het de ene ingrijpende beslissing na de ander.

Politici en journalisten die niet gevaccineerden als asociaal neerzetten. De (openbaar) massaal ongekende censuur en als je je wel uitsprak, kreeg je het verwijt desinformatie te verspreiden. Dat de verleiding tot volgzaamheid en het censureren van tegengeluid in crisistijd nooit ver weg was hebben velen ervaren. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo.

De oorlog in Oekraïne

In plaats van onderhandelaars sturen naar Rusland/Oekraïne worden er wapens gestuurd. Het leven wordt door de opgelegde sancties NOG onbetaalbaarder. We worden steeds verder de EU dictatuur ingerommeld.

Nederland (en dus ook Europa) wordt door deze steeds verdergaande steun aan een niet EU land (Oekraïne) en niet NAVO lid (Oekraïne) steeds meer een legitiem doel voor het Russische leger. De wereld van deze ‘politieke’ jongens en meisjes lijkt te worden gezien als een computerspel.

En ja, Rusland (Poetin) heeft er uiteindelijk voor gekozen om de Oekraïne binnen te vallen. En dat wij, het vrije Westen Oekraïne moeten steunen in hun strijd. Een strijd die feitelijk vooral ook gaat om de belangen van de EU, Amerika en het WEF.

Zij die vluchten voor oorlog

Veel Europese landen maken onderscheid tussen asielzoekers die vrezen voor geweld of vervolging in hun thuisland en oorlogsvluchtelingen.

Zij die vrezen voor geweld of vervolging krijgen een verblijfsvergunning van één of twee jaar. Oorlogsvluchtelingen voor minstens drie jaar. In Nederland is dat onderscheid losgelaten, omdat afgewezen asielzoekers dikwijls een tweede aanvraag deden als vluchteling of vice versa en daarmee hun procedure rekten.

Daarbij zij opgemerkt dat vluchtelingen uit Oekraïne, hoewel die de druk op de ketel natuurlijk wel vergroten, geen asielzoekers zijn. En voor de duidelijkheid, oorlogsvluchtelingen moet je helpen. Maar voor mij is er een verschil tussen (migranten) vluchtelingen en (oorlogs) vluchtelingen.

Vluchtelingen propaganda

De geschiedenis herhaalt zich gaf de Enschedese Burgemeester Roelof Bleeker aan in LinkedIN post. ‘Hebben we anno 2023 te maken met een vluchtelingenstroom, tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten ongeveer 1 miljoen Belgen naar Nederland. Net als nu moesten de vluchtelingen verspreid opgevangen worden in ons land. Enschede bood opvang aan zo’n 600 Belgen.’

Burgemeester Roelof Bleker, waarom deze vluchtelingen propaganda? dit is bezijden de werkelijkheid en in een ander tijdsbeeld. En dan laat ik buiten beschouwing wat er destijds allemaal speelde binnen de Vlaamse Beweging hetgeen ertoe leidde dat deze verdeeld werd in verschillende stromingen.

Nederland was neutraal tijdens WO I. De Nederlandse overheid had ten tijde van WO I tevens een andere visie op de opvang van vluchtelingen. Men was van mening de overheid geen rol hoefde te spelen bij de opvang van vluchtelingen, maar dat de welgestelde laag van de bevolking hier verantwoordelijk voor was. Vluchtelingenhulp was dus iets voor particulieren. Nu is er dwang via wat netjes heet de spreidingswet die er nog niet is.

Samenwerken om het te stoppen

Ik politiseer het verder niet. Samenwerking is immers volgens de ambassadeur Belgische ambassadeur Anick van Calster (aanwezig bij de officiële onthulling van het monument in Enschede) wat ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever eigenlijk bedoelde in 2021 toen hij zei dat Vlaanderen en Nederland zouden moeten fuseren.

Dit fuseren, al is het een mooie gedachte en hebben we een gemeenschappelijke historie, mag je niet afdwingen door België (net als Rusland wel deed bij de Oekraïne) dan maar binnen te vallen. Samenwerking is echter nodig om de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne voor Enschede en de Enschedeërs het hoofd te kunnen bieden.

Wat betreft die vergelijking

In 1914 hadden we 6,14 miljoen inwoners in Nederland, nu 17.8 miljoen. In 1914 hadden we in Enschede zo’n 53000 inwoners, nu zo’n 161.000

In 1914 vingen we 600 Belgen (in de praktijk veelal Vlamingen) op, nu 664 Oekraïners. Dat allemaal op hetzelfde grondoppervlak namelijk 142,7 km2.

Hetgeen inhoudt in 1914 371,4 inwoners per km2. En in 2023 1128,3 inwoners per km2. Op 1 januari 2020 telde Nederland 517 inwoners per km2 grondoppervlak. Nederland is daarmee na Malta het dichtstbevolkte land van de Europese Unie.

Het lijkt mij dan ook op z’n plaats om de bestuurders in den Haag en Zwolle duidelijk te maken dat Enschede geen ruimte heeft om nog meer mensen op te vangen. Ons spaarzame buitengebied staat onder druk, we hebben niet de ruimte meer, we hebben geen huizen en de sociale voorzieningen zijn onvoldoende.

We hebben tot nu toe prima met en naast elkaar kunnen leven. Het absorptievermogen van de Enschedese samenleving qua opvang is echter bereikt. De veiligheid in de woon en leefomgeving van de Enschedeërs komt teveel in gevaar. Het AZC (mocht dat definitief doorgaan) komt immers gewoon bovenop de toch al verplichte bijdrage tot opvang.

Asielopvang in Nederland is inmiddels ook geen beleid maar dweilen met de kraan open. Nog langer meewerken is het systeem instandhouden en faciliteren.

Concluderend

Politici, ongekozen bestuurders en gelieerden. Allemaal verzanden ze in breedsprakig geleuter dat niemand begrijpt of überhaupt zou wíllen begrijpen. Dit geouwehoer gaat toch werkelijk nergens over. Het kabinet is afgedroogd. De coalitiepartijen zijn verpletterd. De kiezers zijn het zat.

Het is naar mijn mening niet nodig tegen het hele systeem te vechten. Wel is het een noodzaak dat vertegenwoordigers van de huidige systeempartijen zichzelf de spiegel voorhouden.

Kijk naar de mislukte onderwijshervormingen, de uitverkoop van de volkshuisvesting, de vermarkting van het zorgstelsel, de kinderopvang, de toeslagen affaire, Gronings gas, de bankencrisis die we hebben gehad, de banken- en eurocrisis die aanstaande is, het klimaatbeleid, stikstof.

Het gaat niet om de afstand stad en platteland. De afstand die daar is ontstaan is een gecreëerde afstand met het politieke gereedschap ‘gemeentefonds’. Dat heeft ertoe geleid dat er per gemeente grote verschillen zijn. Dat onder meer de grensstreek er slechter vanaf komt qua bijdrage. Het gemeentefonds dat 3x per jaar rare bewegingen maakt en je na 2015 (decentralisaties)  eigenlijk niet eens meer een vergelijking kunt maken.

Het zijn vooral die dakloze kiezers, meest praktisch opgeleiden, die van al die mislukkingen de dupe worden. En als deze mensen een keuze maken worden ze vervolgens uitgemaakt voor dom. Dan ligt het aan corona en de oorlog in Oekraïne.

Terwijl het juist deze mensen zijn die betrokken zijn bij ons land, zich juist wel zorgen maken om ons land en onze inwoners. Deze mensen die wel zien hoeveel mensen een dagelijkse strijd voeren om hun hedendaagse brood. Zij wel meeleven met de medemens.

Een nieuwe anti-systeempartij is daarbij geen oplossing. Wel is een stabiele tegenhanger van bijvoorbeeld de BoerBurgerBeweging een uitgelezen kans. Niet om de BoerBurgerBeweging te bestrijden maar om elkaar te versterken en scherp te houden. Een ondernemende volkspartij die andersdenkenden niet per definitie uitsluit.

Zeker nu na het crisisberaad blijkt dat het vooral weer pappen en nathouden is uit angst voor de kiezer. Wobke Hoekstra het heeft over weken praten en Mark Rutte niet de perfecte analyse kan maken. Maar zich in ieder geval voorlopig wel in nevelen hult over de stikstofdoelen. En zullen de onwrikbare stellingname van Sigrid Kaags D66 het maatschappelijk verzet verder voeden.

Wolken lossen op, Nederland en de Nederlander blijft bestaan. Je Maintiendrai.

——————-

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld