Dit is een artikel van prof. dr. David Pinto

Walter Palm schreef een boekje, een essay noemt hij het, ‘Het sluipend gif van islamofobie’. Walter is een bekende van mij. Een ‘oud-collega consulent anderstaligen’, zoals hij schrijft bij een tweetal citaten van mij in zijn boekje.

Bij de lezing van het boekje, met interesse, aandacht, soms met verbazing en een enkele keer met walging, moest ik denken aan een anekdote uit mijn Rabbinale opleiding in Marokko. Om de anekdote te kunnen volgen moet ik eerst vertellen dat de letters K en B in het Hebreeuws op elkaar lijken en daarom ook de woorden ‘kana’ en ‘bana’ ( כנא en בנא).

Wel, op een dag kwam een respectabele man van de grote stad naar een dorp. In de synagoge had hij zich aangemeld voor een gebruikelijke ‘daroesj’, een toespraak, een religieus betoog. De man werd de gelegenheid geboden om zijn ‘daroesj’ uit te dragen. Dat deed hij vurig en nogal uitgebreid, langer dan gewoonlijk. Ruim twee uur aan het woord, stak een van de aanwezigen zijn vinger op en zei: geachte man en respectabele spreker, in uw betoog gaat u uit van het woord ‘kana’ in de tekst die u behandelt. Maar dat staat er niet. Wat er staat is ‘bana’, niet ‘kana’. Zo ontstond de populaire uitdrukking “kana is bana en de ‘daroesj’ viel in duigen”.Hieraan moest ik denken bij het lezen van het boekje van mijn aardige en respectabele oud-collega Walter Palm.

Fobie is angst ‘zonder een zichtbare oorzaak voor de angst’, aldus van Dale. Bovendien, de terminologie ‘Islamofobie’ legt het probleem bij de ander en niet bij de leer, de ideologie zelf. Godsdienst, ideologie zijn ideeën. Die kunnen instemming, acceptatie, waardering of juist afweer, onenigheid en kritiek oproepen. Zij staan of vallen juist omdat ze al dan niet sterk genoeg zijn om kritiek te weerstaan.

Dialoog of capitulatie?

Met het bezigen van een term met fobie erin wordt het recht op kritiek ontkent, ontnomen of aan banden gelegd.

‘In dialoog’ gaan wordt wel eens geopperd in dit verband. In theorie klinkt ‘in dialoog gaan’ redelijk en verstandig. In de praktijk betekent dit echter dat alle aspecten van de Westerse maatschappij permanent onderhandeld moeten kunnen worden. Allochtonen dreigen in zo’n ‘alles is onderhandelbaar’-aanpak almaar meer gestimuleerd te worden om ‘speciale aanpassingen’ te vragen. Het vrije woord moet zich aanpassen, zich beperken. Terwijl helder denken alleen kan bij vrijuit spreken.

Daarnaast is Palm’s uitgangspunt dat islam een nette, fatsoenlijke religie is en best op een lijn te plaatsen is met bijvoorbeeld pacifistisch christendom en Jodendom. Maar dat is helemaal niet het geval van de in de kern militante islam. Goed beschouwd en bestudeerd, ik weet niet of Walter dat heeft gedaan, is de islam een religieuze ideologie die absoluut haaks staat op alles wat netjes, fatsoenlijk, humaan en menselijk is. Het tegenovergestelde van al datgene wat wordt verstaan onder verlichting en moderniteit.

Het interessante is dat Walter zelf van alles aandraagt in zijn boekje om dit te adstrueren, te ondersteunen. Onder meer:

Op pag. 38: “Als gevolg van de wereldwijde terroristische islamitisch geïnspireerde aanslagen…… [meer dan 100 na 9/11 in West-Europa] “

Op pag. 198, zijn 2e randvoorwaarde voor overleg tussen overheid en moslims: “gelijkheid van man en vrouw, en de acceptatie van LHBT een warm hart toedragen”.

Maar lang vóór Walter is dit al door diverse en vele geleerden en experts betoogd. Google maar de bevindingen van bijvoorbeeld Maarten Luther, Alexis de Tocqueville, Ernst Renan, Spinoza en Churchill. Ook zij betogen dat de islam is niet slechts tegen een aantal groeperingen of een bepaald volk zoals nazisme. De islam is tegen de gehele mensheid en menselijkheid.

Dit is ook het geluid dat steeds luider is te horen, het gevaar van de islam ideologie.

Over mijn stukje in Trouw van 27/9/2018 ‘Zorgen over islam niet bagatelliseren’ https://bit.ly/2Ndk2XG verschenen in de sociale media interessante en veelzeggende reacties en verwijzingen zoals deze:

Peter Verschoor:
94% van alle wereld agressie wordt door islam veroorzaakt, door pakweg 393 islamitische terreurgroepen.

Sander van Lit:
Het is juist de islam die niemand met rust laat behalve moslims zelf; er wordt wel meer dan 500 keer geageerd tegen Joden en christenen in de koran en daarmee is dit boek nog antisemitischer dan Mein Kampf van Adolf Hitler. En dan heb ik het nog niet eens over wat de koran te vertellen heeft over atheïsten, ex-moslims, homoseksuelen, seksslavinnen, Afrikanen enz.

Jack Jersey:
De islam is een gevaarlijke ideologie waarvan de invloed op de westerse, moderne, op wetenschap en mensenrechten georiënteerde manier van leven zoveel als mogelijk tot een minimum beperkt moet worden. Het is daarbij niet zo dat het gaat over moslims, zoals leden van de Linkse Wegkijk Gemeente je daar onmiddellijk mee zullen aanvallen, maar het gaat om IDEEËN die gevat zijn in de doctrine van de islam, ideeën als bijvoorbeeld deze:

-“Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5.
-“Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123.
-“Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29.
-“En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40.
-“De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33.

Het is daarbij belangrijk te begrijpen dat mensen die vanwege wat voor reden dan ook het gevaar van de islam niet willen onderkennen, minstens zo gevaarlijk zijn als die islam zelf. Als we in de komende decennia steeds meer te maken krijgen met afbraak van cultuur vanwege overal oprukkende islam, dan moeten de hiervoor verantwoordelijke politici aansprakelijk worden gesteld.

Politici, ook hoogbetaalde politici in Brussel, worden niet geacht om hun cultuur af te breken, of om in die cultuur een ideologie te brengen die als belangrijkste motief heeft de onderwerping, uitbuiting en vernietiging van juist die cultuur.”, aldus Jack Jersey.

En Ruud Koopmans‏: https://bit.ly/2WE1Qti

Bijna de helft van de jonge Europese Joden werd in de laatste twaalf maanden persoonlijk slachtoffer van antisemitisme. Meest genoemde dadergroep: extremistische moslims (31%). Duidelijk meer dan links (21%) of rechts (14%) gemotiveerde daders.

Inconsistentie

Maar zelfs als we uitgaan van de (verkeerde) premisse van Walter dat islam een gewone religie is als andere, dan nog is er inconsistentie in zijn betoog.

De eerste van de 4 speerpunten als perspectief op pag. 193 is zo’n voorbeeld: men moet aangeven “dat terroristische aanslagen die in naam van de islam worden uitgevoerd, niet representatief zijn voor deze godsdienst”. Wanneer en bij hoeveel aanslagen is het wel zo? Dit is een soort bewering als deze: stakingen die in naam van de vakbond worden uitgevoerd, zijn niet representatief voor de vakbond.

Walter maakt ook zich schuldig aan een faliekant foute vergelijking, een blasfemie bijna die ik walgelijk vind. Hierin volgt hij de lijn van de zeer foute Leo Lucassen. Het is daar waar hij het nazisme jegens Joden op een lijn zet met de situatie met moslims nu. Een schande gewoon.

De nazi’s wilden Joden uitroeien niet vanwege hun religie of omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en terrorisme. Nee, puur en alleen vanwege hun Jood zijn, hun ras.

In aansluiting op de bevindingen van de eerder aangehaalde geleerden en experts, de islam gaat verder dan het nazisme. Waarom? Het nazisme richtte zich voornamelijk tegen een groepering, de Joden, terwijl de islam tegen allen die niet- moslim zijn en zelfs tegen moslims die het in hun hoofd halen de islam de rug toe te keren

Het is in die zin werkelijk appels met peren vergelijken en een schande.

Walter redeneert en schrijft vanuit een policor uitgangspunt. Maar wie wordt geholpen met deze policor ideologie? Autochtonen niet, maar allochtonen ook niet. Alsmaar en ondanks alles moslims blijven steunen, sterkt hen alleen maar enerzijds in hun anti Westerse leer en anderzijds in hun continue slachtofferrol. Hiermee worden zij niet gemotiveerd om iets te doen om hun situatie te verbeten, te emanciperen. Betutteling, een koloniale houding is dat. Wel passend bij de linkse kerk: wij en alleen wij weten wat goed is voor jullie.

Overtuigen?

Is er kans om Walter Palm en aanhangers van de linkse ideologie met deze (controleerbare) feiten en data, ontdaan van welke ideologie dan ook, te overtuigen van hun ongelijk? Denk ik niet. Waarom niet?

De meest invloedrijke psycholoog van deze tijd, Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman in zijn prachtig boek ‘Ons feilbare denken’  heeft voortreffelijk verwoord waarom niet.

“De ideologie vertroebelt en vertekent de waarneming. Het kán niet waar zijn en dus besluit men dat het niet waar is. Liever de werkelijkheid ontkennen dan hem onder ogen zien”.

Alle moslims?

Zijn alle moslims dan terroristen? is een vaak gehoord tegenwerping. Nee, niet alle moslims zijn terroristen, maar bijna alle terroristen zijn wel moslims.

Ja natuurlijk, individuele moslims kunnen goede kwaliteiten tonen, zoals Churchill poneerde. Dat is waar. Soms wordt ook geroepen: ‘Maar, ik ken een moslim die wel oké is’. Natuurlijk, de uitzondering die de regel bevestigd. Ik ken ook wel een domme en arme Jood……

Hiermee valt het heel betoog van mijn gewaardeerde oud-collega in duigen. Vanuit zijn verkeerde en volslagen onjuiste premisse, formuleert Walter van alles en nog wat, hetgeen volslagen onzinnig is. Nog een tweetal voorbeelden.

Het Marokkanen probleem

Walter veroordeelt sterk de ‘minder Marokkanen’ stelling van Wilders terwijl hijzelf het immense Marokkanen probleem onderkent.

Op pag. 136 schrijft Palm over de indringende vraag die zich aandient waarom radicalisering vooral optreedt bij Nederlandse jongeren met een Marokkaanse achtergrond…….

En ook: het grootste deel, bijna 46%, van de IS-gangers vanuit Nederland heeft een Marokkaanse achtergrond. Slechts 10% van deze jihadisten heeft een Turkse achtergrond.

Toch volgt een bizarre stelling op pag. 142: “dit forse aandeel van Marokkaans Nederlandse jongeren is uit mathematisch oogpunt niet verbazingwekkend”. Kunt u het nog volgen? Want er zijn in Nederland meer allochtonen met een Turkse achtergrond dan met een Marokkaanse…

Radicalisering

Op pag. 134 haalt Walter drie verklaringen aan voor radicalisering: sociaaleconomische deprivatie; groepsgebonden factoren; persoonsgebonden oorzaken Niets, geen enkel woord of geringste verwijzing naar de islam.

Maar op pag. 135 vraagt Walter zich af: ‘waarom een jongere overgaat tot het plegen van een terroristische daad in naam van de islam. ‘Een raadsel’, noemt hij dat. Kunt u het nog volgen?

Hoe moet het dan?

Het is vele malen eenvoudiger dan men het voorstelt, om de kern van het probleem gewoonweg niet onder ogen te hoeven zien. De westerse beschaafde wereld waaronder Nederland is in relatief korte tijd helaas overspoeld door moslims. Vele, ernstige en indringende problemen zijn het gevolg.

Walter ziet en beschrijft wat anderen ook zien. Alleen vanuit zijn policor ideologie en engagement verbindt hij daaraan totaal andere, verkeerde observaties. Was hij niet zo links vooringenomen, dan zou hij tot geheel andere voorstellen komen dan hij in zijn boekje heeft gedaan. Nuchter, eerlijk, oprecht en zakelijk zou hij, met mij tot de volgende voorstellen komen:

Herzie en herformuleer de gehele bestaande wetgeving. Waarom? Wat er is nu, is ooit voor en door keurige, nette, fatsoenlijke, eerlijke en mensvriendelijke mensen ontworpen. Niet bestemd voor aanhangers van premoderne cultuurstructuren met daar boven op de islam achtergrond, en zeker niet de Marokkanen onder hen. Zie hoe imam Salam en moordenaar Gökman Tanis in Utrecht misbruik maken van de huidige wet- en regelgeving.

Nu het zover is, met diverse onleefbare wijken voor vele autochtonen, trek er dan geld voor uit om met name  Marokkanen ruim te belonen om terug te gaan en een mooi huis in de zon daar aan te schaffen. Dat betaalt zich in korte tijd dubbel en dwars terug.

De intussen lange lijst van de mocro maffia eruit gooien zonder pardon. Moslims die per se willen blijven, dienen ervoor te tekenen dat zij afstand nemen van de ideologie van de islam. Thuis in de beslotenheid van de privésfeer mogen ze doen wat ze willen

Ik weet het, ik heb wel een missie maar ik ben ook realist. Zolang politieke partijen als D66, Groen Links en PvdA, met respectievelijke leiders een snotneus, een omhoog gevallen MBO-er en een zelf hatende half Jood (Katholieke moeder, dus eigenlijk niets Joods), zoveel te vertellen hebben, zal dit niet lukken. Maar het moet wel gezegd en onder aandacht worden gebracht. Een dag zal komen dat ook de dwaze policor adepten het licht zullen zien. Dan wordt Nederland weer het mooie, serene, vredige, vrije, lieflijke plek die ik aantrof in de jaren zeventig toen ik hier naar toe kwam. Het leek wel toen een plekje in het paradijs. Nooit, nooit gedacht dat het in relatief korte tijd een hel zou worden vanwege de komst van zoveel mocro’s en andere moslims.

 

Prof. dr. David Pinto geldt als de expert bij uitstek rond interculturele vraagstukken en is oprichter/grootaandeelhouder van het Intercultureel Instituut (ICI). Inmiddels verscheen zijn 20e boek: ‘Een Marokkaanse Jood van Analfabete Ouders’.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld