U kunt Sid Lukkassen volgen via Telegram, zijn nieuwsbrief en BackMe.

Het boek De Ontscheping, in 1973 gepubliceerd door Jean Raspail, omschrijft een grootschalige bevolkingsverandering in het Westen. Mainstream media bagatelliseerden Raspail als ‘complotdenker’, maar elke historicus weet dat de zin of onzin daarvan meestal pas jaren later definitief kan worden vastgesteld. Neem nu de uiteindelijk bevestigde geruchten die in de Koude Oorlog rondgingen over raketsilo’s in Groenland en ondergrondse navo-bunkers. Zoals ik in mijn boek Levenslust en Doodsdrift (2017) al uitlegde, blijft ondergetekende graag weg van wilde speculaties.[1] Maar ook beschreef ik daarin mijn afschuw toen de Duitse minister Wolfgang Schäuble in een interview over migratie letterlijk de biologie erbij haalde en zei dat immigratie nodig is om inteelt te voorkomen.[2]

Massa-immigratie

Alleen al in 2014 staken meer dan 207.000 mensen de Middellandse Zee over.[3] In augustus 2019 arriveerden 1.570 migranten op Griekse eilanden: een verdriedubbeling ten opzichte van een jaar terug.[4] Het is onwaarschijnlijk dat de trek naar Europa zal stoppen. Waar er in 1950 nog zo’n 230 miljoen mensen in Afrika leefden, zal dit in 2050 zijn vertienvoudigd naar 2,2 miljard mensen en doorgroeien naar 4,2 miljard aan het einde van deze eeuw.[5] Alleen al Nigeria zal rond 2050 met 397 miljoen inwoners, groter zijn dan de VS.[6] Economische ontwikkeling verbetert niets, want voor iemand in een zandhutje is afreizen naar Europa onbetaalbaar. Juist voor de ontluikende middenklasse is die tocht wél haalbaar.

Nederland groeide in 2016 met 230.000 migranten – een stad zo groot als Groningen.[7] Ook nam de bevolking in de eerste helft van 2019 met 50.000 mensen toe.[8] Een groei die “volgens het CBS voor 90 procent komt door immigratie.”[9] Het aantal migranten dat in een EU-lidstaat asiel aanvroeg, steeg opnieuw. In de eerste vier maanden van 2019 vroegen ruim 208.625 personen asiel aan, voornamelijk in EU-landen als Duitsland. “Het totaal bedraagt ruim 10 procent meer aanvragen dan in het eerste kwartaal van 2018 – toen deden 189.590 migranten een verzoek.”[10] Zelfs uit Afghanistan kwamen er nog 10.750 asielaanvragen binnen: daarmee kunnen we ons afvragen wat het nut is geweest van de jarenlange Westerse militaire interventies in dat land.[11]

Factcheck nrc bleek ideologische afleidingsmanoeuvre

Een Kamerlid veroorzaakte ophef door de impact hiervan op de woningmarkt te benoemen: “Voor wie het niet kan geloven, hier het aantal sociale huurwoningen dat naar statushouders gaat. 2015: 14.647 woningen – 2016: 25.194 woningen – 2017: 13.529 woningen. Dit tegenover rond 15.000 nieuwe, gebouwde sociale huurwoningen per jaar.”[12] Dit baseerde hij op cijfers van het ministerie.[13]

Daarop deed de nrc een ‘factcheck’.[14] De krant bevestigde dat in 2015, 2016 en 2017 gemiddeld 31.633 statushouders in 18.607 sociale huurwoningen gehuisvest zijn – flink meer dan het aantal van circa 15.500 sociale huurwoningen dat jaarlijks is gebouwd. Tegelijk krijgen Brexit-Somaliërs wel een huis toegewezen in Nederland, per besluit van de rechtbank.[15]

Om er tóch een draai aan te geven kwam nrc met het volgende: “Aedes meldt dat in 2017 7 procent van de vrijgekomen huurwoningen werd toegewezen aan statushouders, in 2016 was dat 12 procent en in 2015 opnieuw 7 procent.”[16] De vervolgconstatering is simpelweg dat het aantal vrijgekomen huurwoningen ook de reeds bestaande huurwoningen bevat, die al zijn gebouwd in neem nu 1970.

Anno 2018 had Nederland een bevolking van meer dan 17 miljoen. Hiervan zijn er 13,2 miljoen oorspronkelijke Nederlanders: dit zal krimpen tot 12,1 in 2060.[17] In 2016 was de moslimgemeenschap in Nederland 7,1 procent van de bevolking. In 2050 zal dit groeien naar 9,1 procent als de migratie nul is en naar 15,2 procent bij een ruimhartig migratiebeleid. Het vruchtbaarheidscijfer van Nederlandse moslims is 2,3 en van oorspronkelijke Nederlanders 1,66.

CBS-berekeningen van 2020 voorspellen dat de Nederlandse bevolking in 2050 tussen de 17 en 22 miljoen mensen bedraagt. “Het aantal mensen met een migratieachtergrond neemt toe tot minimaal 5,3 en maximaal 8,4 miljoen. Nu telt Nederland 4,2 miljoen mensen met een migratieachtergrond (24 procent van de 17,4 miljoen Nederlanders). Het gaat om Nederlanders van wie ten minste één ouder in het buitenland geboren is. In 2050 heeft 30 tot 40 procent een migrantenouder.”[18]

Vroeger en nu

In mijn jeugd werden dergelijke prognoses afgedaan als “complottheorieën van Janmaat”. Er waren zó weinig migranten in verhouding tot de Nederlanders, daar kon toch geen serieuze invloed van uitgaan?! Ouders, leraren en officiële onderzoekers herhaalden dit mantra voortdurend toen ik opgroeide. Intussen is denk in een stad als Schiedam de populairste partij onder jongeren met 20,77 procent van de stemmen.[19] Nu is er een immigrantenpartij in de Tweede Kamer waarvan de voorman zegt: “Als het veranderende Nederland je niet bevalt, rot dan maar op.”[20]

Jan van de Beek berekende dat hier in 2100 nog 8 miljoen oorspronkelijke Nederlanders zullen wonen. In het scenario van ongelimiteerde immigratie zal in 2060 de bevolking 25 miljoen inwoners zijn waarvan 12,1 miljoen oorspronkelijke Nederlanders.[21] Zelfs met terughoudend migratiebeleid zal de bevolking stijgen tot 18-22 miljoen in 2060. Veel oorspronkelijke Nederlanders emigreren. Ook is de absolute meerderheid van verdachten van criminele feiten sinds 2018 allochtoon.[22] Wat de zaak niet makkelijker maakt is dat officiële onderzoeksdiensten woorden als ‘allochtoon’ uitbannen – een rookwolk van politiek correct taalgebruik maakt de bevolkingsverandering moeilijker meetbaar.[23]

Nederland telt ronduit 2 miljoen niet-Westerse allochtonen: niet-Westerse allochtonen vormden in 2015 45 procent van alle bijstandsontvangers.[24] “Van de 494.500 personen die in mei 2015 een bijstandsuitkering kregen, was bijna de helft (243.000) een niet-Westerse allochtoon.”[25] In 2016 leefde 16 procent van de niet-Westerse migranten van uitkeringen, tegenover 2 procent van de oorspronkelijke Nederlanders. Niet-Westerse migranten kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar. Ter vergelijking kostte defensie 7,9 miljard in 2017.[26] “Betere integratie van de tweede generatie niet-Westerse allochtonen drukt de kosten met 600 miljoen euro per jaar. En als meer immigranten terugkeren naar het land van herkomst, scheelt dat structureel 500 miljoen euro.”[27] Het is echter de vraag wat er nog te doen valt aan “betere integratie” waar hele woonblokken zijn overgenomen door niet-Westerse cultuurenclaves en er een parallelle economie bestaat.

Feiten en cijfers

Hier komen aanvullende lasten en lucratieve constructies bovenop, zoals de massale uitkeringsfraude naar EU-lidstaten als Polen.[28] De werkenden betalen hogere premies terwijl hun lonen worden gedrukt. Niet verbazend dus dat sinds Mark Rutte premier van Nederland is, ieder jaar meer inwoners dit land ontvluchten. Hieronder de cijfers volgens het CBS:

2010 – 121.351
2011 – 133.194
2012 – 144.491
2013 – 145.669
2014 – 147.862
2015 – 149.509
2016 – 151.545
2017 – 154.292
2018 – 157.366

Aanwas van het aantal ‘buitenlanders’ in Nederland volgens het CBS:

2012 – 158.374
2013 – 164.772
2014 – 182.949
2015 – 204.615
2016 – 230.739
2017 – 234.957
2018 – 243.737

Indien de aanwas van mensen groter is dan het aantal dat vertrekt, dan ontwikkelt de demografie zich een zekere kant op, onder de invloed van sterfte en geboorte. Maar met hoeveel groeide de bevolking door migratie?

In 2012 met 13.883 personen
In 2013 met 19.103 personen
In 2014 met 35.087 personen
In 2015 met 55.087 personen
In 2016 met 79.194 personen
In 2017 met 80.665 personen
In 2018 met 86.371 personen

Kosten voor de verzorgingsstaat

Berekeningen tonen dat waar Nederland er in 2012 aan buitenlanders een dorpje als Reusel-De Mierden of Woudenberg bij kreeg, dit nu al een stad is ter grootte van Oss, Hilversum of Heerlen.[29] Ook is er informatie over de kosten van deze bevolkingstransitie. De SER constateerde “dat bijna 70 procent van de statushouders die sinds 2014 naar Nederland kwam in de bijstand zit – tussen de 150.000 en 200.000 mensen.”[30] Bijstand verschilt per situatie maar á €800 per persoon per maand komt dat op minimaal 175.000 x €800 = 140 miljoen per maand. Ongeveer 1,68 miljard per jaar. Niet meegenomen zijn dan nog de hogere kosten bijstand (mogelijk €900 p.m.), zorg en huurtoeslag, uitvoeringskosten en de aanspraak op bijzondere bijstand.

“De instroom in de bijstand van asielzoekers met een verblijfsvergunning houdt aan. Wie in het bezit is van een vergunning en onvoldoende inkomen of vermogen heeft, kan een beroep doen op de bijstand. In 2017 zijn er ruim 13.000 Syriërs in de bijstand gekomen. In diezelfde periode zijn er 5.500 Syriërs uitgestroomd.”[31] Uit deze en meer CBS-cijfers blijkt dat statushouders 30 tot 50 procent van alle bijstandsuitkeringen in Nederland vertegenwoordigen – statushouders vertegenwoordigen dus 30-50 procent der Nederlandse bijstandsuitkeringen. Deze laatste cijfers stammen echter uit 2018.

Statistieken bewijzen een groeiende kloof in Nederland. Hoogopgeleiden en opwaarts mobielen stromen samen in grote steden: politiek zijn zij cultureel-kosmopolitisch georiënteerd. De ‘verliezers van de globalisering’ zijn traditioneler ingesteld en blijven achter in provinciën, maar worden wél met asielzoekerscentra opgezadeld.[32] Hier rijst de vraag of het importeren van een eigen electoraat ook telt als ‘democratie’. Bertolt Brecht maakte in het gedicht Die Lösung (1953) al duidelijk: als het volk niet meer voor haar elite kiest, dan kiest de elite een nieuw volk. Multiculturalisme veroorzaakt echter politieke versplintering op etnische lijnen.[33] In 2010 stemde 72 procent van migranten uit Bangladesh op Labour, evenals 78 procent van Afrikaans-Caribische mensen en 87 procent van de Afrikanen. In Nederland stemde in hetzelfde jaar 59,6 procent van alle allochtonen in Amsterdam op PvdA.

Integratie & radicalisering

Onvermijdelijk komen we op de islam – hierover stelt het rapport ‘De religieuze beleving van moslims’ (SCP, 7 juni 2018): seculiere moslims die nauwelijks praktiseren zijn vijf procent, vrome moslims dertig procent en devote moslims, strikt praktiserend zijn veertig procent. De overgrote meerderheid valt dus in de groep ‘sterk gelovig’. Een officiële EU-publicatie herleidt het recente sprongetje in de Duitse vruchtbaarheidscijfers uit “het stijgende aantal immigrantenvrouwen met gewoonlijk een hoger geboortecijfer.”[34] Sceptici mogen Libanon bestuderen, dat verschoof van een katholieke meerderheid in 1932 naar een islamitische bevolkingsmeerderheid in 1985.

Afsluitend wat cijfers om een groeiend onbehagen toe te lichten. Volgens onderzoek van EenVandaag constateert 67 procent van de bevolking dat de Nederlandse identiteit onder druk staat. “PVV en FvD kiezers maken zich het meest zorgen. Van hen ervaren bijna alle kiezers (96 en 95 procent) dat de Nederlandse identiteit onder druk staat. Maar ook bij kiezers van andere partijen bestaat dit beeld: SGP (91 procent), 50Plus (85 procent), VVD (80 procent), CDA (79 procent), SP (71 procent), CU en PVDD (beide 58 procent).”[35] Dit sluit aan bij de beruchte uitkomst van de Geschiedenismotor, een onderzoek door Andere TijdenHistorisch Nieuwsblad en de Volkskrant uit 2008. Toen noemde 57 procent van Nederland de massa-immigratie als “de grootste fout uit de Nederlandse geschiedenis”.

Hier moet worden benadrukt dat onder het bewind van premier Rutte cijfers over misdrijven en potentiële terroristen binnen asielzoekerscentra opzettelijk buiten beeld gehouden zijn. Klokkenluiders onthulden dat dit wegmoffelen samenhing met aankomende verkiezingen.[36]

Tot besluit

Zie tot slot dit citaat uit mijn debuutboek Avondland en Identiteit (2015):

“’Er waren in 1972 zo’n 31 duizend Turken, 22 duizend Marokkanen en 22 duizend Antillianen (inclusief Arubanen). Was in 2003 één op de tien inwoners van Nederland een niet-Westers allochtoon, in 2050 zal dit zijn verdubbeld.’ CBS StatLine stelde het aantal Marokkanen in Nederland op 16 mei 2014 op 374.996 en het aantal Turken op 396.414. Daarbij dienen we op te merken dat de werving van gastarbeiders al in 1975 is gestaakt; wel was er gezinshereniging.”[37]

Op 14 juli 2020 peilde CBS StatLine peilde het totaal aantal niet-Westerse allochtonen in Nederland op 2.311.867.[38]

Peter Sutherland – die werkt voor Goldman Sachs en eerder voor oliereus bp – meent als vertegenwoordiger namens de VN dat de EU zich moet inzetten om “de homogeniteit van haar lidstaten te ondermijnen.”[39] Met het Globaal Forum voor Migratie en Ontwikkeling zet hij zich in om migratie vanuit niet-Westerse landen te bespoedigen. Ook miljardair George Soros bepleitte in Bloomberg Business dat vluchtelingen ongehinderd door Europa moeten kunnen reizen: grenzen noemde hij obstakels. Hij wil dat de EU geld leent – minstens 15.000 euro per asielzoeker – wat volgens hem “de economie stimuleert.”[40]

Hoewel dit ons wat zegt over de motieven achter deze bevolkingsverandering, is verdere speculatie hierover onnodig – de verschuiving van het narratief is voldoende bewijs. Vroeger werd steeds gezegd dat migratie een verwaarloosbare impact zou hebben op de bevolkingssamenstelling, op politiek en cultuur. Vandaag is het officiële narratief dat “integratie van twee kanten moet komen.”[41]

U kunt Sid Lukkassen volgen via Telegram, zijn nieuwsbrief en BackMe.

Bronnen:

[1] Sid Lukkassen, Levenslust en Doodsdrift, (Blauwe Tijger, 2017) p. 29.

[2] “De opgave in de globaliserende wereld zal zijn nog een keer een massale revolutie te veroorzaken, een grondige verandering […] Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.” Die Zeit, 8/6/2016.

[3] https://legacy.gscdn.nl/archives/images/RealistischBuitenlandbeleid-HalbeZijlstra.pdf (27/8/2019).

[4] https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/08/plotselinge-intensivering-van-migratiestromen-turkije-griekenland-van-60-migranten-naar- 278-per-dag/ (27/8/2019).

[5] https://www.hln.be/nieuws/buitenland/niet-2-2-miljard-inwoners-maar-4-2-miljard-de-bevolkingsgroei-in-afrika-gaat-exploderen-hoe-kan-dat-en-welke-gevolgen-heeft-dit~afed7741/ (27/8/2019).

[6] https://www.telegraaf.nl/nieuws/544973/inwonertal-nigeria-in-2050-verdubbeld?utm_source=google&utm_medium=organic (27/8/2019).

[7] https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/10/nederland-slibt-dicht-bevolkingsexplosie-door-230-000-migranten-in-2016/ (27/8/2019).

[8] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/31/immigratie-in-eerste-helft-2019-toegenomen (27/8/2019).

[9] https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/07/nederlandse-bevolkingsgroei-barst-dit-jaar-uit-de-voegen-dankzij-explosieve-immigratie/ (27/8/2019).

[10] https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/08/nieuwe-vervangingscijfers-asielverzoeken-van-migranten-gestegen-naar-305-000-in-eerste-helft-2019/ (27/8/2019).

[11] Ibidem.

[12] https://twitter.com/danielkoerhuis/status/1089236235967709185 (27/8/2019).

[13] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/05/antwoorden-xviii-jaarverslag-wonen-en-rijksdienst-2017/antwoorden-rapport-xviii-jaarverslag-en-slotwet-wonen-en-rijksdienst-2017.pdf (27/8/2019).

[14] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/01/nrc-checkt-100-procent-van-de-nieuwe-gebouwde-huurwoningen-gaat-naar-statushouders-a3652626 (27/8/2019).

[15] https://www.telegraaf.nl/nieuws/416261304/somalische-brexit-terugkeerders-krijgen-opvang?utm_source=google&utm_medium=organic (29/8/2019).

[16] Ibidem.

[17] http://clovisinstitute.org/netherlands-demography/ (27/8/2019).

[18] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/17-tot-22-mln-inwoners-in-2050-a4005173 (10/7/2020).

[19] Sid Lukkassen, Kerkgangers en Zuilenbouwers, p. 212.

[20] https://nos.nl/artikel/2240797-kuzu-denk-wekt-woede-met-rot-op-uitspraak.html (10/7/2020).

[21] http://www.demo-demo.nl/ScenariosBekijken.php (27/8/2019).

[22] https://www.geenstijl.nl/5149917/kutste-feestje-ooit/ (10/7/2020).

[23] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/overheid-schrapt-allochtoon-per-direct-uit-vocabulaire~bd863a33d/ (10/7/2020).

[24] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81569NED/table?fromstatweb (19/8/2015).

[25] https://www.elsevierweekblad.nl/economie/blog/2015/08/299826-299826/ (19/8/2015). Zie ook:

[26] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/allochtoon-heeft-er-baat-bij-om-te-weten-wat-hij-kost~b09ea9b7/?referer=http%3A%2F%2Fclovisinstitute.org%2Fnetherlands-demography%2F (27/8/2019).

[27] Ibidem.

[28] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2276236-opnieuw-grootschalig-misbruik-met-ww-uitkeringen-door-polen.html (27/8/2019).

[29] Jan Dijkgraaf, ‘Aan de leden van de Tweede Kamer’, tpo, 7/9/2019.

[30] Rob de Lange, ‘Hardnekkige werkloosheid statushouders opnieuw bevestigd’, FD, zie: https://fd.nl/economie-politiek/1315931/hardnekkige-werkloosheid-vluchtelingen-opnieuw-bevestigd?utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=SHR_ARTT_20190907utn__19090ontutm20_cont=mc 2019/07/09).

[31] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/aantal-mensen-in-de-bijstand-daalt-verder (7/9/2018).

[32] http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/7/Hoe-de-grotesteden-aan-hun-vrouwenoverschot-komen-2656773W/ (24/7/2015).

[33] Ed West, ‘George Galloway‘s victory shows that British politics is dividing down tribal lines’ in: Telegraph, 3/3/2012.

[34] Nicola Duell & Tim Vetter, ‘The employment and social situation in Germany’, pe 648.803, (May 2020) p. 32.

[35] https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Rapportage_uitslag_NL_identiteit_.pdf (10/7/2020).

[36] https://tpo.nl/2020/01/28/topambtenaren-hielden-gevoelige-informatie-weg-bij-tweede-kamer/ (10/7/2020).

[37] Sid Lukkassen, Avondland en Identiteit (Aspekt 2015), p. 294.

[38] https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=107C4#/CBS/nl/dataset/37296ned/table

[39] http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395 (29/2/2016).

[40] http://www.georgesoros.com/essays/rebuilding-the-asylum-system/ (26/1/2016).

[41] https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2019/12/autochtone-nederlander-niet-verantwoordelijk-voor-integratie-728420/ (10/7/2020).

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld