Open Brief aan EU president Charles Michel

Betreft: Voorstel tot bouw van een supergevangenis voor terroristen op Groenland, bewaakt door een Europees leger.

Excellentie,

Dankzij een verpletterende overwinning van de Britse premier Boris Johnson bij de laatste verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort de Brexit gerealiseerd worden.

Volgens de media was de eerste reactie uit Brussel er één van ‘opluchting’, volgens de redenatie ‘nu zijn we eindelijk uit de impasse en weten we waar we aan toe zijn…’

Dat is natuurlijk een schaamteloos groteske leugen aangezien dit resultaat het begin van het einde kan betekenen voor de Europese Unie.

Het EU bestuur weet helemaal niet waar het aan toe is!

 

Wat volgt? Nexit? Frexit?

 

Het is immers niet ondenkbaar dat een meerderheid van de kiezers in landen zoals Nederland, Frankrijk en Italië (om er maar een paar te noemen), aangestoken door het overdonderende succes van de Brexiteers, geneigd zullen zijn om een volgende keer ook te stemmen op politieke partijen die een uittreding van hun land uit de EU als wenselijk zien.

Dus in plaats van opgelucht adem te halen zou ik zeggen: ‘Sidder en beef!’

We zouden al haast gaan vergeten wat de hoofdreden was van de Britten om tijdens het fatale referendum (intussen al drie jaar geleden) ‘leave’ te stemmen: Het gebrek aan controle over de eigen landsgrenzen, gekoppeld aan de instroom van honderdduizenden immigranten (veelal uit islamitische landen) die tot deze volksverhuizing werden verleid door de lokroep van Angela Merkel en haar naïeve open grenzen beleid.

Het gevaar bestaat dat dit falende beleid, tot grote woede van steeds meer teleurgestelde kiezers, de komende jaren de broze eenheid van de EU verder zal aantasten als een agressieve kanker.

 

Europa in gevaar

 

Uzelf immers, meneer Charles Michel, die vorig EU president Tusk opvolgt, was als premier van België de eerste om het Migratiepact van Marrakech goed te keuren (hetgeen leidde tot de val van de Belgische regering, en weldra wellicht tot de val van Europa na uw aanstelling als EU president) terwijl de opvolgster van Jean-Claude Juncker, mevrouw Ursula von der Leyen, een vertrouwelinge is van Merkel en dus voorbestemd lijkt om samen met U de getergde Europese bevolking verder op dit noodlottige pad mee te sleuren.

 

Doch vergis U niet, ik schrijf dit niet omdat ik een euroscepticus zou zijn, wel integendeel: Zelf ben ik er heilig van overtuigd dat alleen een groot, sterk, eengemaakt en eendrachtig Europa de afzonderlijke lidstaten het beste kan wapenen tegen de gevaren van onze tijd, zoals nieuwe, opkomende wereldmachten.

Ik ken genoeg experts zoals professor Jonathan Holslag die dit volmondig zullen beamen.

 

Trump als realist

 

Uitermate sceptisch evenwel ben ik tegenover de kortzichtige manier waarop aan deze EU heden ten dage leiding wordt gegeven: Terwijl de meeste Europese leiders voortdurend de Amerikaanse president Trump beledigen en proberen belachelijk te maken moet ik U zeggen dat hij oneindig veel wijzer en behendiger is in de aanpak van radicalisering en illegale immigratie: Hij voelt er niets voor om Guantanamo B af te schaffen en zijn fel besproken grensmuur is geen bevlieging om kiezers voor zich te winnen maar beantwoordt aan een absolute noodzaak ten einde veel criminaliteit en ellende buiten te houden.

Als auteur, onderlegd in de expertise van de geopolitiek, heb ik in 2014 mijn boek ‘De Redding van Europa’ laten verschijnen. Daarin staat dé formule om Europa te laten overleven als eenheid en zelfs te laten uitgroeien tot een wereldmacht van formaat die kan wedijveren met de VS en China: Het dichtmaken van de grenzen à la Viktor Orban, het terugdringen van de islamisering en een resolute aanpak van het terrorisme met alle middelen die ons ter beschikking staan.

Met betrekking tot dit laatste wil ik U een gouden voorstel doen: De bouw van een overzeese supergevangenis op Groenland voor terroristen van Europese en Russische nationaliteit. Verderop in deze brief zal ik het hoe en waarom van dit voorstel nader toelichten.

 

Terroristen krijgen vrij spel

 

Nu even terug naar het Verenigd Koninkrijk van Boris Johnson: Amper een paar weken voor de verkiezingsdag werd op vrijdag 29 november 2019, het hart van Londen getroffen door een nieuwe gruwelijke aanslag: Een moslim vermoordde op de London Bridge met een slagersmes op laffe wijze twee onschuldige jonge mensen en verwondde er meerdere anderen.

Naar later bleek was de dader een veroordeelde, vervroegd vrijgelaten terrorist die ‘nauwgezet werd opgevolgd door de veiligheidsdiensten’. Desondanks slaagde hij er in dit bloedbad aan te richten.

Premier Johnson verklaarde tegenover de verzamelde pers dat dit geen alleenstaand geval betrof: Volgens de informatie waarover hij beschikte was bekend dat recent 74 (!) andere terroristen vervroegd waren vrijgelaten, tegen de voorwaarde dat ze vrijwillig zouden deelnemen aan een de-radicaliseringsprogramma!

Alleen al in het V.K. welteverstaan, de rest van de EU landen buiten beschouwing gelaten!

Tussen haakjes is het interessant te vermelden dat hij zijn aanslag uitvoerde notabene tijdens zo’n de-radicaliseringssessie, georganiseerd door justitie! Zijn twee dodelijke slachtoffers (twintigers) waren zelfs twee sociale werkers die waren opgeleid om ex-gevangenen zoals hem terug op het juiste pad te begeleiden…

 

Kat en muis spel vergt teveel mankracht

 

Dat zoiets is kunnen gebeuren is volledig te wijten aan het lakse EU beleid ten aanzien van terroristen en doet vrezen voor het welzijn van de ontelbare Europese militairen, politiemensen en hulpverleners die regelmatig met dit soort daders in aanraking komen.

Het mag geen verwondering wekken dat het nauwgezet opvolgen van terrorismeverdachten geen sinecure is: Veiligheidsexperts kunnen ons vertellen dat voor het fulltime (de klok rond) schaduwen van zo’n supergevaarlijk individu de inzet nodig is van acht (!) geheim agenten.

Rekening houdende met het verontrustende feit dat duizenden (!) jihadisten na de val van IS terug Europa gaan binnendringen worden wij gedwongen om na te gaan denken over een aangepast veiligheidsbeleid dat veel krachtiger is dan het huidige systeem waarin vele daders en verdachten door de mazen van het net glippen.

Deze beulen en massamoordenaars hebben zelfs het lef om onze overheden voor de rechter te dagen om vonnissen te verkrijgen die ons er toe dwingen hen te gaan oppikken in de onveilige gebieden waar zij thans verblijven.

Notabene nadat in hoofdzaak zij zélf hebben bijgedragen aan de onveiligheid daar. Dat het zover is kunnen komen dat ze van ons kunnen eisen dat wij hen een gratis lift richting Europa geven zodat ze hier in alle rust op nieuwe aanslagen tegen onze bevolking kunnen broeden, is volledig te wijten aan ons slappe beleid dat op zulke barbaren een aanzuigend effect heeft.

 

Burgers willen leiders met daadkracht zien

 

Misschien, excellentie, bewaart U in Uw geheugen ‘geen actieve herinnering’ aan de vele burgerdoden door opeenvolgende aanslagen in onder meer Londen, Brussel, Parijs, Madrid, Barcelona, Nice, Berlijn en Stockholm…?

Ik anders wél, en samen met mij miljoenen andere Europeanen die de passieve houding van onze politici ten aanzien van deze aanslepende problematiek spuugzat zijn.

Wat wij nodig hebben in navolging van de machtige Verenigde Staten van Amerika is een ijzersterke Patriot Act, een permanente noodwet toegespitst op de effectieve en proactieve bestrijding van terrorisme die al onze veiligheidsdiensten verregaande bevoegdheden verlenen waarvoor geen tussenkomst van rechters en tijdrovende procedures nodig is.

 

Noodwet op maat van noodtoestand

 

Omdat in het huidige systeem terroristen ons altijd een stapje voor zijn, dienen wij in het nieuwe, ideale systeem rechters pas achteraf op hun zaak los te laten, om te oordelen of wij bij hun arrestatie en opsluiting correct hebben gehandeld.

Uitzonderlijke toestanden vergen nu eenmaal uitzonderijke maatregelen die boven de normale wetten uitstijgen en daarom ook toepasselijk noodwetten heten. Deze noodwetten dienen pas te worden afgeschaft als de noodtoestand waarvan sprake definitief van de baan is.

Regeerders die begaan zijn met het voortbestaan van hun eigen regeringsstelsel en hun eigen bevolking dienen zich daar rekenschap van te geven. Doet u dat niet, dan bent u enkel begaan met het voortbestaan van onze vijand.

Daarom acht ik het de hoogste tijd dat wij voor Europa een zelfde soort super-beveiligde strafinrichting in het leven roepen, die idealiter plaats biedt aan minstens tienduizend gedetineerden.

Ik hoor U al uitroepen: Wat? Nergens in Europa is er plaats voor zo’n gigantisch complex, geen enkele stad of regio zal zo’n type gevangenis willen verwelkomen. En trouwens: Wie gaat dat bewaken?

Natuurlijk bestaat er geen maatschappelijk draagvlak om zo’n grote hoeveelheid terrorismeplegers en –verdachten onderdak te verlenen. Het gegeven alleen al zou voor de nodige sociale onrust zorgen.

En tevens zijn doorsnee cipiers niet bekwaam genoeg om zo’n oorlogszuchtige karakters in toom te houden.

Precies dezelfde overwegingen hadden de Amerikanen toen zij Guantanamo B uitkozen om hun jihadisten in verzekerde bewaring te geven: Een enclave op een eiland, ver weg van de eigen bevolking, en streng bewaakt door het leger.

 

Europees probleem vereist Europese aanpak

 

Het toeval wil dat de voorziene terugkeer van duizenden jihadisten richting Europa een Europees probleem is en ook wil het toeval dat er al geruime tijd plannen op tafel liggen voor de oprichting van een Europees leger…

Met het aantreden van de nieuwe EU regering waartoe U behoort zou ik deze met aandrang willen vragen om dit gezamenlijke probleem van onze lidstaten ook gezamenlijk (dus Europees!) aan te pakken.

Daarmee zouden we voor het eerst in lange tijd de bevolking in heel Europa kunnen overtuigen van het nut van Europa als eenheid alsook van het nut van Europese besluitvorming!

 

Doe jullie huiswerk!

 

Reeds in 2014 schreef ik in mijn publicatie over geopolitiek, het voornoemde boek ‘De Redding van Europa’ dat we een deal zouden moeten kunnen sluiten met Groenland om alle gevaarlijke gevangenen van heel Europa daar onder te brengen in één supergevangenis, bewaakt door het leger.

Waarom precies Groenland zal U willen vragen. Al meer dan tien jaar (dus al veel langer dan president Trump) loop ik te verkondigen dat Groenland van cruciaal belang is in geopolitiek opzicht.

Het gigantische eiland (dat slechts een slordige 40.000 inwoners telt!) is na China ’s werelds grootste vindplaats voor zeer zeldzame aardmetalen die van onschatbare waarde zijn voor de militaire- en ruimtevaartindustrie. China weet dit en wil zelf de controle over Groenland verkrijgen!

Het gebied is Europees maar maakt geen deel uit van de Europese Unie en ligt zeer geïsoleerd. Het is ondenkbaar dat gevangen terroristen er ontsnappen en vervolgens het Europese vasteland bereiken om opnieuw toe te slaan.

Daarenboven zijn wetenschappers het er over eens dat de overgebleven ijslaag die een groot deel van het gebied bedekt er tegenwoordig door toedoen van de klimaatopwarming zeven keer sneller smelt dan eerder berekend was, waardoor de waardevolle ondergrond rijp is om te worden ontgonnen.

Als Europa in de toekomst nog wil kunnen concurreren met de huidige wereldmachten dan is het absoluut noodzakelijk dat wij als EU onze aanwezigheid daar fors opvoeren, zodat wij voor de toekomstige Europese mijnfirma’s die in opdracht van onze militaire overheden zullen worden gevraagd om de bodem daar te ontginnen de juiste condities worden geschapen om daarmee een aanvang te nemen.

Toen president Trump recent verklaarde dat hij graag in staat zou zijn om het hele eiland te kopen hield hij in zijn onmetelijke wijsheid natuurlijk rekening met deze geopolitieke realiteit! In Europa daarentegen waren de meeste toppolitici met stomheid geslagen na zijn uitspraak omdat ze domweg niet beseffen welke waarde Groenland vertegenwoordigt voor toekomstige belangen die ons een voorsprong kunnen geven op andere wereldmachten.

Doe jullie huiswerk a.u.b. vooraleer jullie nogmaals deze vastberaden en snuggere president in het gezicht uitlachen!

 

Ophouden met de kop in het zand te steken!

 

Ik ben het trouwens volledig met de stelling van Trump eens dat wij als EU de verdomde plicht hebben om de door de Koerden gevangen jihadisten die uit onze landen afkomstig zijn zélf moeten gevangen zetten en veroordelen. En dus moeten terugnemen. Alleen wel op de manier die ik hier voorstel.

Wegkijken van dit probleem getuigt van zwakte en gebrek aan inventiviteit en slagkracht als veronderstelde wereldmacht. Het is te gemakkelijk en onfatsoenlijk om onstabiele landen als Irak en Syrië te laten opdraaien voor de zware taak al die honderden en duizenden terroristen gevangen te houden voor jaren en ook nog eens te vervolgen. Laat staan dat we de Koerden die niet eens over een eigen land en staatsstructuur beschikken met dat titanenwerk blijven belasten.

Naar schatting bewaken (en voeden!) zij nu ongeveer 90.000 IS strijders en IS volgelingen (inbegrepen vrouwen en kinderen), waarvan naar schatting 2.500 strijders van Europese oorsprong zijn!

Als zij niet snel naar een ideale locatie zoals bijvoorbeeld Groenland worden overgebracht met een luchtbrug van onze legers, dan riskeren wij dat zij uit de huidige geïmproviseerde gevangenkampen in Syrië weten te ontsnappen en onder de radar verdwijnen en wie weet onder een valse identiteit terugkeren naar Europa om hier nogmaals bloed te vergieten onder onze bevolking.

Nogmaals, de bouw van een supergevangenis op Groenland zou voor ons een gedroomde kans zijn om onze aanwezigheid op het eiland aanzienlijk te versterken, met het oog op de toekomstige exploitatie van het gebied.

Voor een gevangeniscapaciteit van 10,000 gedetineerden denk ik dat een legerbasis voor 20,000 militairen nodig is. Om het kwartaal kunnen die worden afgelost door 20,000 andere militairen, dus op jaarbasis dienen minstens 40,000 eenheden operationeel te zijn op Groenland.

 

Een Europees leger kan zijn nut bewijzen

 

Momenteel bestaat er in het maatschappelijk debat nog teveel weerstand tegen de idee van een eigen Europees leger. Vele Europeanen vragen zich af waar dat goed voor is?

Met de recente uitschakeling van de geestelijke leider van IS, Al Baghdadi, vrees ik dat we ons moeten opmaken voor een nieuwe golf van aanslagen als vergelding.

Onze veiligheidsdiensten hebben de grootste moeite om al deze dreigingen tijdig te detecteren en het gevaar af te wenden. Het water staat hen nu al aan de lippen, indien het Groenland project in werking treedt dan zou dat voor hen een enorme ontlasting zijn.

 

Rusland kan helpen… Nogmaals

 

Maar ook Rusland heeft veel te vrezen van de terugkeer jihadisten; hun aantal is zelfs groter dan dat van de gehele Europese Unie.

Het is trouwens dankzij de militaire interventie van Rusland dat Islamitische Staat op de knieën werd gedwongen. De Amerikaanse strijdkrachten hebben slechts (met beperkte hulp van Europa) de loodzware taak afgemaakt waar Poetin was aan begonnen als moedige eerste.

Zonder zijn tussenkomst bestond Islamitische Staat nog steeds en zou zij zich zelfs als een schadelijke olievlek verder zijn blijven uitbreiden in het Midden-Oosten.

De Russische bevolking zit dus evenmin als de Europese bevolking te wachten op de terugkeer van duizenden Syriëgangers.

Misschien is het daarom een verstandig idee om het Kremlin voor te stellen om samen met de EU de bouw van dergelijke supergevangenis op Groenland te organiseren?

Het regime in Moskou is er immers net als het regime in Brussel bij gebaat als terroristen niet meer kunnen toeslaan op het eigen grondgebied maar veilig onder controle worden gehouden op een afgelegen eiland.

Ik ben het met president Macron eens dat we als EU met Rusland opnieuw een constructieve relatie moeten aanknopen. Gezamenlijk bijdragen aan een veiliger leefomgeving kan daarbij een handig hulpmiddel zijn om de wederzijdse betrekkingen naar een hoger niveau te tillen.

 

Bestaande gevangenissen zijn compleet ongeschikt 

 

Gesteld dat Europa binnenkort geplaagd wordt door een nieuwe golf van aanslagen met mogelijks honderden deelnemers en hun handlangers dan zie ik een immens probleem voor wat betreft de opsporing en opsluiting.

Om België als voorbeeld te nemen: Het gevangeniswezen heeft daar onlangs de noodklok geluid over de schrijnende overbezetting. Nu reeds, dus zonder de verwachte massale terugkeer van terrorismeverdachten, komt men vele honderden plaatsen tekort.

Overigens is het welbekend dat terroristen die geplaatst worden in normale gevangenissen al hun overtuigingskracht aanwenden om andere, ‘gewone’ gevangenen te besmetten met hun radicale ideeëngoed zodat ze worden gerekruteerd in hun netwerk.

Excellentie, veel critici van Guantanamo B vinden het niet kunnen dat wij Europeanen een Europese versie zouden oprichten aangezien de Amerikanen er (in het verleden) van werden beschuldigd de gevangenen daar te folteren, met de waterboarding techniek bijvoorbeeld.

Dat is waar, maar niemand kan ons verplichten in de Groenland gevangenis een zelfde beleid te gaan voeren. Uit het Amerikaanse voorbeeld kunnen we de wijze les trekken dat we helemaal niet hoeven te folteren: Ik ben er namelijk van overtuigd dat de gevangenen zichzelf zullen folteren met de gedachte dat ze louter door hun eigen toedoen, vanwege hun foute ideeën, daar verzeild zijn geraakt.

 

Denemarken doet het al in z’n eentje

 

Praktisch gezien stuit mijn voorstel op het probleem dat we eerst nog toestemming moeten zien te krijgen van Groenland (of Denemarken, waar het deel van uitmaakt) om met de bouw van de supergevangenis van start te kunnen gaan.

Al lijkt de kans dat die toestemming er zal komen erg groot:

De Deense regering namelijk heeft voor haar eigen kust immers een eigen gevangeniseiland ingericht, namelijk Lindholm Island, waar zij haar eigen meest gevaarlijke gevangenen opsluit in afzondering van de bewoonde wereld.

Hetgeen Denemarken dus reeds doet op kleine schaal, zou Europa moeten doen op grotere schaal!

Hoogachtend,

Olli Salvatore

Ingezonden commentaar van auteur en islamkenner Wim van Rooy op bovenstaande Open Brief:

‘Het Westen is door een mix van ‘sensibiliteiten’ en opportunismen niet in staat  – in tegenstelling tot vroeger eeuwen – het gevaar van de islam en zijn oorlogshandboek de koran in te schatten. Het conceptuele kader van waaruit het gepacificeerde continent vertrekt, vermag al lang niet meer het kwaad te ont-dekken. Wegens de grove onwetendheid over de islam, de onverschilligheid en lafheid van de westerse elites, het stuitende gebrek aan historisch bewustzijn vanuit het postmoderne onderwijs, maar ook door het voordeel dat een aangroeiend arbeidsleger kan verschaffen voor grote corporaties én vooral door de synergie met het politiek correcte rood-groene denken en zijn pensée unique, is het vermogen om tot een juiste evaluatie van de multiculturele malaise en deconfiture te komen, waarin we ons nu al decennia bevinden, apocalyptisch afgenomen.’  

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld